Algemene voorwaarden Pepijn Meerloo – Praktijk Mannaz

 

Pepijn Meerloo – Praktijk Mannaz lichaamsgerichte therapie en trainingen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
www.praktijkmannaz.nl
contact@praktijkmannaz.nl
KvK: 27301032

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1.1. Pepijn Meerloo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Noorderhaven 32, 9712VK Groningen, ingeschreven als eenmanszaak in het handelsregister als Praktijk Mannaz onder KvK-nummer 27301032
1.2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Pepijn Meerloo een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3. Cliënt: de natuurlijke persoon met wie Pepijn Meerloo een overeenkomst heeft gesloten in het kader van coaching/therapie, al dan niet tevens wederpartij.
1.4. Deelnemer: degene die deelneemt aan een evenement (lezing, workshop, training, etc.) of anderszins waarbij in groepen wordt gewerkt met meerdere personen, al dan niet tevens wederpartij.
1.5. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Pepijn Meerloo en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Pepijn Meerloo zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
1.6. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Pepijn Meerloo te verlenen diensten, zoals coaching/therapie, evenementen (lezing, workshop, training, etc.).
1.7. Programma: het geheel van diensten dat van de overeenkomst deel uitmaakt, al dan niet verspreid over meerdere dagen of een langere periode.
1.8. Open inschrijving: de overeenkomst met betrekking tot diensten waarvoor eenieder zich kan inschrijven.
1.9. Coaching, therapie en workshops: diensten die door of namens Pepijn Meerloo worden aangeboden.
1.10. In-company: de omstandigheid dat de diensten op locatie van de wederpartij of een andere overeenkomen en door haar aangewezen locatie worden verleend.
1.11. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pepijn Meerloo en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Pepijn Meerloo kosteloos verstrekt.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5. Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt door Pepijn Meerloo uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pepijn Meerloo en de wederpartij in overleg treden over een vervangende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Pepijn Meerloo vrijblijvend, met dien verstande dat alle door Pepijn Meerloo gemaakte offertes gedurende 30 dagen na offertedatum geldig zijn, tenzij anders aangeven. Pepijn Meerloo is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk plaatsvindt, binnen de geldigheidsduur van de offerte.
3.2. De prijzen in aanbiedingen van Pepijn Meerloo zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten, ten laste van de wederpartij.
3.3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Pepijn Meerloo, binden hem niet.
3.4. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de wederpartij verstrekte informatie. Aan een aanbod van Pepijn Meerloo dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.5. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding, door de wederpartij, van het aanbod van Pepijn Meerloo. In geval de overeenkomst middels de inschrijfprocedure op de website wordt aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inschrijving per e-mail aan de wederpartij is bevestigd.
3.6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

4.1. Overeenkomsten leiden voor Pepijn Meerloo tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatverplichting. Pepijn Meerloo kan er niet voor instaan dat de wederpartij dan wel deelnemer resultaten behaalt die hij of zij met het volgen van coaching/therapie, evenementen, workshops, etc. beoogt te behalen. Deze inspanningsverplichting geldt tevens voor alle andere diensten die worden verricht door Pepijn Meerloo.
4.2. Pepijn Meerloo is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Pepijn Meerloo, draagt Pepijn Meerloo geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een doen of nalaten van de bedoelde derden.
4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pepijn Meerloo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pepijn Meerloo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pepijn Meerloo zijn verstrekt, heeft Pepijn Meerloo, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende reële extra kosten, volgens de door Pepijn Meerloo gebruikelijk gehanteerde tarieven, aan wederpartij in rekening te brengen.
4.4. Voor de deelnemer, de coachee of de cliënt geldt dat hij of zij eerlijk en open dient bij te dragen aan de in het kader van de overeenkomst georganiseerde activiteiten, zoals wat betreft de te voeren gesprekken in het kader van coaching/therapie, workshops en of andersoortige evenementen. De deelnemer, de coachee of de cliënt dient zich voorts optimaal in te zetten om het beoogde resultaat te bereiken. Het dient verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn gedrag en de consequenties hiervan te nemen, zowel tijdens de tijd die de coach/therapeut enerzijds en de deelnemer anderzijds gezamenlijk doorbrengen, als daarna. Verder zal de deelnemer, de coachee of de cliënt naar de sessies en of training/workshop dagen komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen te maken en zich te houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies en trainingen worden gemaakt.
4.5. In geval van in-company dienstverlening, staat de wederpartij ervoor in dat de locatie van uitvoering goed bereikbaar is per auto en op die locatie een lokaal aanwezig is die geschikt is voor de overeengekomen dienstverlening. De wederpartij staat ervoor in dat de door Pepijn Meerloo tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen.
4.6. Het is de wederpartij niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of namens Pepijn Meerloo, audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 7. | ANNULEREN DOOR DE WEDERPARTIJ VAN INDIVIDUELE COACH- EN THERAPIE GESPREKKEN

Indien de overeenkomst slechts voorziet in een individueel, eenmalig, consult- of coachgesprek, kan deze tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van het gesprek, dan wel indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt, is Pepijn Meerloo gerechtigd om het volledige overeengekomen tarief in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN COACHING/THERAPIE TRAJECTEN ALS BEDOELD IN HIERVOORGENOEMDE ARTIKEL 7

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot coach/therapie trajecten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
8.2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pepijn Meerloo de wederpartij hierover tevoren inlichten.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

9.1. In geval Pepijn Meerloo door overmacht wordt gehinderd de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van Pepijn Meerloo, zonder dat Pepijn Meerloo tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden is, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen.
9.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: ziekte, staking, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers van Pepijn Meerloo, maatregelen van overheidswege die nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke andere van de wil van Pepijn Meerloo onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk is.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. Pepijn Meerloo is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Pepijn Meerloo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vermoeden dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
10.2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Pepijn Meerloo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
10.3. Pepijn Meerloo is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat gedeeltelijke of gehele nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
10.4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de wederpartij.
10.5. Indien Pepijn Meerloo de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | GEHEIMHOUDING

11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Pepijn Meerloo en de wederpartij plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Pepijn Meerloo zal dan ook aan niemand, ook niet aan wederpartij, enige mededeling doen over het verloop van deze contacten, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALING

12.1. Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door Pepijn Meerloo gepubliceerde nieuwsbrieven en op de website. In het geval van maatwerk/incompany wordt een prijsvoorstel gedaan middels een offerte. Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. Pepijn Meerloo heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet gelden ten aanzien van reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd en één of meer bijeenkomsten naar een latere datum worden verschoven, is sprake van een nieuwe overeenkomst, in welk geval de ten tijde van het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst geldende prijs van toepassing zal zijn.
12.2. Prijzen zijn exclusief eventuele arrangementkosten, alsmede reiskosten te maken in verband met de uitvoering van maatwerkopdrachten en in-company diensten. De reiskosten bedragen € 0,50 per gereden kilometer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3. Betalingen dienen te geschieden op de door Pepijn Meerloo voorgeschreven wijze, binnen de door Pepijn Meerloo vermelde termijn.
12.4. Tenzij uit uitdrukkelijk gemaakte betaalafspraken anders voortvloeit, is Pepijn Meerloo steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. In geval van vooruitbetaling is Pepijn Meerloo niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Pepijn Meerloo is ontvangen.
12.5. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
12.6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
12.7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
12.8. Alle door Pepijn Meerloo gemaakte en nog te maken kosten ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-. Deze kosten zijn exclusief btw.

 

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1. Pepijn Meerloo draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij of deelnemer verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij of deelnemer die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Pepijn Meerloo kan worden toegerekend.
13.2. Pepijn Meerloo is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade als bedoeld in lid 4 van dit artikel die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Pepijn Meerloo in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen.
13.3. Mocht Pepijn Meerloo aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Pepijn Meerloo te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Pepijn Meerloo hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Pepijn Meerloo ter zake vervalt.
13.4. Pepijn Meerloo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pepijn Meerloo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pepijn Meerloo toegerekend kunnen worden, en;
• de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5. De aansprakelijkheid van Pepijn Meerloo is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Pepijn Meerloo betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pepijn Meerloo nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Pepijn Meerloo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Pepijn Meerloo dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
13.6. Onverminderd de vervaltermijn als bedoeld in het volgende artikel, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pepijn Meerloo één jaar.
13.7. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Pepijn Meerloo, zal de wederpartij Pepijn Meerloo vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Pepijn Meerloo.

 

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

Indien de wederpartij een klacht heeft, kan zij die tot 30 dagen na afloop van de diensten schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij Pepijn Meerloo. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Pepijn Meerloo uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. Alle klachten worden op vertrouwelijke wijze behandeld.

Pepijn Meerloo is aangesloten bij de beroepsorganisatie SBLP en valt onder de ethische- en gedragscode en beroepsprofiel van de SBLP.

Pepijn Meerloo werkt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

 

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, -handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom rusten op de (resultaten van) door Pepijn Meerloo ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Pepijn Meerloo houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. Dit geldt voorts ten aanzien van de domeinnaam van Pepijn Meerloo, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Pepijn Meerloo, de vormgeving, werking, afbeeldingen van de website en al de overige content.
15.2. Pepijn Meerloo behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en/of tot de wederpartij/deelnemer herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

16.1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Pepijn Meerloo aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
16.4. Pepijn Meerloo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij gebreke van protest van de wederpartij binnen 14 dagen na de mededeling van Pepijn Meerloo van de gewijzigde voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe overeenkomsten, alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bedoelde mededeling.

Vastgesteld op 19 juli 2023